Det nya partiet Landsbygdsdemokraterna

Sveriges Radio rapporterar att ett nytt parti bildats under namnet Landsbygdsdemokraterna. De ska koncentrera sig på landsbygdsfrågor och vargfrågan. Partiet har representanter i Dalarna, Örebro, Värmland och Uppland.

Om man googlar hittar man snabbt till Landsbygdsdemorkaternas hemsida. Där kan man bland annat läsa att de står för:
Vad gäller vargar måste, om "frilevande" vargar ska finnas i Sverige, dessa hysas inom klart definierade och obefolkade reservat.
Landsbygdsdemorkaterna ser även; att slippa rovdjur som en mänsklig rättighet:
Var de [rovdjuren] än må vara inom av människor befolkade delar av landet innebär det så stora negativa ingrepp i människors rätt till ett tryggt och kvalitativt bra liv i den bygd där de vill bo och verka, att det inte kan anses förenligt med grundprincipen om alla människors lika värde och rättigheter.
Människor som inte vill leva med stora rovdjur som närmaste grannar, ska inte behöva göra det. Rovdjuren ska då avlägsnas och människor ska inte genom politiska påbud uppmanas att anpassa sig

Att leva i "harmoni" med naturen
Det [att inte döda eller avlägsna djur] är ingen framkomlig väg för att upprätthålla en befolkad och levande svensk landsbygd, där människor lever i harmoni med naturen på ett sätt som bevarar traditioner och kulturarv för framtiden.

Det är med andra ord ett parti som bildats i huvudusak utifrån den senaste tidens vargdebatt. Man ser vargen och andra rovdjur som orsak till landsbygdens avbefolkning, främst för att alla som bor på landet känner sig otrygga och inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Det är också intressant att de ser jakt och avlägsning av djur som att leva i harmoni med naturen. Det är uppenbart att partiets syn på djur är att de inte har en plats i naturen, framförallt inte i natur där människan bestämt sig för att finnas.

Att ha synen på naturen att det är något man kan kontrollera och bestämma förutsättningarna för är farligt. Vi ser exempel från hela jorden hur liknande ideer, om hur människan ska över naturen, fått allvarliga konsekvenser; avskogning av världens regnskogar, utfiskning av världshaven, jakt på valar, sälar och delfiner, kanske framförallt på rödlistade arter.


För mig handlar harmoni med naturen om att värna den biologiska mångfalden.
Att säkra jorden och de ekologiska systemens fortlevnad även efter min generation, och generationen efter det. Vi kan aldrig prioritera människan före naturen, detta då vi är så hårt beroende av den för att överleva. Att tro att naturen inte har en roll i ett samhälle för människor blir motsägelsefullt då vi är bereonde av att de ekologiska systemen fungerar.

Gör som jag, rösta nej till Landsbygsdemokraterna!

Lämna en kommentar