Ta debatten: om rasismen som hot mot demokratin!

Det finns en myt om ett Sverige som är öppet, snällt och demokratiskt. Det är en bild som nästan börjat smitta av sig på bilden av den svenska rasismen. Att den inte är så farlig utan bara bygger på fördomar och lite okunskap. Vissa frågar sig ens om det finns rasism i dagens Sverige och andra drar sig för att kalla rasism vid sitt rätta namn.

Men rasism är förjävligt! Rasismen finns här i Sverige och någon måste ta upp kampen mot den.

Om den svenska rasismen inte finns och inte är farlig hur kommer det sig att en nära vän till mig som en kort tid jobbat på en antidiskrimineringsbyrå och visat engagemang mot rasism fått ta emot dödshot?

Om den svenska rasismen inte finns hur kommer det sig att en demokratisk ungdomsorganisation som Ungdom Mot Rasism, som jobbar för alla människors lika värde och mot diskriminering, måste hålla sin kongressort hemlig på grund hotbild från högerextrema?

Om den svenska rasismen inte finns hur kommer det sig att polisen utreder barns försvinnande olika beroende på om de är födda i Sverige eller om de kommit hit som ensamma flyktingbarn?Rasismen finns.

Den är många gånger hotfull och den hör inte hemma i ett demokratiskt land. Att instutioner som polis och rättsväsende behandlar människor olika visar att rasismen är strukturell och det är något som inte heller hör hemma i ett demokratiskt land.

De politiska partierna måste våga ta debatten. Debatten om rasismen som problemet. En debatt om hur vi ska motverka rasismens hot mot vår demokrati.

Grön Ungdom bör införa ett regionråd

Inför Riksårsmötet 2011 motionerar jag om att Grön Ungdom bör införa ett regionråd. Här nedan kan du läsa det som är tänkt att vara hela motionen. Men om du skriver något bra, kanske det ändras lite.

Min tanke är att ha en ordentlig process där vi i förbundet tillsammans tänker till hur ett råd ska se ut och fungera tillsammans med den övriga organisationen. Därför vill jag vänta med det formella införandet till RÅM 2012.

Inför ett regionråd

Bakgrund
Grön Ungdom växer och vi behöver möta utmaningen med fler aktiva, fler lokalgrupper och det faktum att avståndet mellan förbundsstyrelsen och medlemmarna växer i takt med organisationen. Idag ligger mycket ansvar på Förbundsstyrelsen att ta beslut som är välförankrade i medlemsrörelsen, men det finns beslut och processer som kan och borde fördelas på ett bättre sätt på fler medlemmar.

I Miljöpartiet finns förutom partistyrelsen ett förtroenderåd som fyller funktion som ett trappsteg mellan medlemsrörelsen och partistyrelsen. Förtroenderådet jobbar mycket med dialog mellan PS och medlemsrörelsen. Något liknande behöver vi i Grön Ungdom.

Under hösten 2010 kallad förbundsstyrelsen samman representanter från de olika regionerna till en dialogträff under ett FS-möte. Det fanns ett behov av att pejla läget i lokalavdelningarna och regionerna. Initiativet från förbundsstyrelsen är ett samarbete och en dialog som vi behöver mer av i Grön Ungdom och som måste formaliseras. Representanter från regionerna behöver få ett tydligare mandat från sina medlemmar, deras påverkansmöjligheter måste klargöras och mycket av det arbete som rör regionerna som ligger på förbundsstyrelsen kan omfördelas till regionrådet.

Syfte
Att ta vara på medlemmars kompetens och engagemang är en viktig utmaning som vi måste bli bättre på i Grön Ungdom. En annan utmaning är att fördela makten. Genom att skapa ett regionråd får Grön Ungdom ett riksorgan med stark koppling till regionerna och lokalavdelningarna. Det blir ett sätt att främja dialog och kunskapsutbyte mellan regionerna och mellan regionerna och riksorganisationen.

Förutom att vara en viktig kontaktyta för medlemsrörelsen kan regionrådet fylla viktiga funktioner såsom att ta fram framtida kampanjer, hjälpa FS med att genomföra utredningar och andra interna processer.

Allt detta medan förbundsstyrelsen fortsätter sitt arbete med ett praktiskt förvaltande av Grön Ungdom; att arbetsleda förbundskansliet, ansvara för verksamhetsplanens genomförande, arrangerandet av RÅM och att hålla ordning och reda på organisationens statsfinanser:)

Förslag till beslut
att uppdra förbundsstyrelsen att genomföra en revideringsprocess av stadgarna inför RÅM 2012 med syfte att införa ett regionråd

att förbundsstyrelsen får följande direktiv i arbetet att ta fram stadgeändringar:
“Medlemmar i förbundsstyrelsen bör inte ingå i rådet, men kan bjudas in. Rådet bör vara 2 representanter från varje region. Representanterna måste inte vara språkrör eller sammankallande i styrelserna.


Representanter borde ha tydligt mandat från regionerna, men bekräftas på Riksårsmötet. Rådet ska kunna sammankalla sina egna möten och bör ha en egen budgetpost.

Rådets syfte är att vara en kontaktyta mellan regioner samt mellan regionerna och förbundsstyrelsen. Rådet ska kunna skriva rapporter, remisssvar och andra uttalanden. ”


PS. du har väl inte glömt alla de killar som kandiderar till språkrör?
Anders Schröder och Yuri Silva
och Björn Lindgren och jag själv

Nu är jag ordinarie ledamot i kommunfullmäktige

Hoppas att ni haft en bra långhelg och att ni ser fram emot det nya året. För min del så är jag säker på att det blir ett fantastiskt spännande år.

Jag har nu efter nyår tillträtt som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i Örebro efter Gabriella Blomgren, som varit ett av våra kommunalråd. Jag kommer även att sitta som presidieledamot i Programnämnden för barn och utbildning och som ledamot i Gymnasienämnden under den kommande mandatperioden.

Nu får jag äntligen sätta tänderna i skolpolitik på riktigt. Jag har varit oerhört intresserad av skolpolitik sedan jag blev elevrådare och det är kul att nu kunna vara med i rummen där besluten tas.

Jag är övertygad om att det nya året och den mandatperioden som påbörjats kommer bli spännande och kanske även lite tufft. Tillsammans med duktiga och engagerade partikollegor tror jag att miljöpartiet kommer kunna göra mycket för Örebros skolor och elever.


Något jag är särskilt stolt över är vilket stort förtroende som unga människor får i Miljöpartiet, eller om jag kanske ska säga Ungdomspartiet de gröna. Det blir väldigt tydligt när vi ser på den nya nämndorganisationen för Miljöpartiet i Örebro. Flera medlemmar i Grön Ungdom har fått viktiga platser i nämnder och inte minst på skolområdet.

Det pratas mycket om att det är viktigt att politiker har erfarenheter av det de sysslar med och en bättre erfarenhet än att själv vara elev, eller att inte vara mer än några år från skolan, tror jag inte finns.