Skydda den bra jordbruksmarken!

Kanske borde vi låta den riktigt goda jordbruksmarken bli ett riksintresse. Något jag vet även Jonas Eriksson (mp) förespråkar.

För ett levande jordbruk är nödvändig för en omställning där mer närodlad och ekologisk mat behövs. Den bästa jordbruksmarken måste vi spara och skydda från vägutbygge eller annan exploatering till följd av ny bebyggelse.

Övervägas borde även att skydda en del av denna goda mark från djurindustrin. En stor konkurrent till odling av grödor på den goda jordbruksmarken är betesdjurhållning. Vi vet att djurindustrin står för en oskälig del av den klimatpåverkan vår livsstil har så främst bör ett skydd vara till för odling på dessa marker.

Vi måste ta ett ansvar för att vår framtid på jorden blir ekologiskt hållbar. Ett första steg är att säkra så att vi i Sverige har tillräckligt med god jordbruksmark för att tillhandahålla närproducerad mat, detta kan vi göra genom att skydda marken som riksintresse!

Rösta demokratiskt!

I valet 2010 kommer jag att rösta demokratiskt!

För det är viktigt att inse att ett parti inte blir demokratiskt bara för att man godtar det demokratiska systemet: hur val går till, hur mandat förmedlas utan det är också viktigt att partier godtar den demokratiska värdegrunden.

Jag tar härmed ställning att göra allt jag kan för att bekämpa rasism och motverka till att partier som inte tar till sig den demokratiska värdegrunden, en grund som vilar på människors lika värde.

Även du borde ta ställning mot rasism genom att Rösta demokratiskt!

Rösta demokratiskt är en kampanj som drivs av Ungdom Mot Rasism med medel från Ungdomsstyrelsen. Kampanjen drivs för att under skolvalen och i valrörelsen informera och få människor att rösta demokratiskt. Dvs på ett parti som på riktigt är demokratiskt.

Vill du också engagera dig?

Ungdom Mot Rasism i Örebro kommer att jobba hårt fram till valet för att stoppa de odemokratiska partierna att få mandat i Kommunfullmäktige, Landstingsfullmäktige och i Riksdagen.

På söndag är det internationella FN-dagen mot rasism och vi kommer dela ut flygblad på stan. Du är välkommen att hjälpa till! Samling klockan 11 på Stortorget.

Barn har rätt till skydd mot droger, och alliansens drogpolitik!

Den borgerliga regeringen föreslår att polisen ska få drogtesta barn under 15 år, trots lagrådets kritik.Lagrådets kritik handlar i stort om att polisen kan använda detta nya utrymme i lagen som maktmedel där insatsen är obefogad. Risken för detta är överhängande då det inte finns någon insyn i när testerna används då endast brottsmisstanke krävs. Barnens föräldrar kontaktas inte och testerna genomförs inte längre endast på socialtjänstens begäran. 

Som vi alla vet så kan man inte om man är yngre än 15 dömas för brott, utan det är främst sociala insatser som ska ske vid exempelvis narkotika brott. Att det enligt regeringens förslag inte längre bara ska vara socialtjänsten som har monopol på att begära urinprover är intressant. Lagrådet befarar att detta är ett steg i riktning mot att sänka straffmyndighetsåldern.

För alliansens ledamöter i riksdagen skulle jag vilja påminna om vad barnkonventionen säger om barns rättigheter:
Art. 16 Rätt till privat- och familjeliv.

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp. 

Att godtyckligt kunna tvingas till att kissa i en burk medan någon tittar skulle jag säga var att inkräkta på barns privatliv. 

Att dessa tester kan ske med endast en godtycklig misstanke som grund, en misstanke som inte måste rättfärdigas är i högsta grad rättsosäkert, medför absolut ett angrepp på barns heder och anseende!

Det är i högsta grad dags för regeringens ledamöter att börja läsa på och sluta inskränka barns rättigheter!

Betyg tar fokus från kunskap!

Betygsdebatten börjar ta över när skola och utbildning ska diskuteras. Det blev återigen väldigt tydligt när jag företrädde Grön Ungdom och Miljöpartiet under en debatt på torsdagen på Risbergska skolan. Det är tråkigt hur ett så brett ämne så ofta minimeras till att endast handla om betygens vara eller icke vara.

Ofta pratas det om att vikten av att betygsstegen är många så att det blir mer rättvist. Det låter som i princip alla små skillnader mellan den självupplevda kunskapsnivån och den som vi upplever klasskamraten har ska synliggörs i betygsdokumentet. Intressant blir det hela när debattörer menar på att betyget är viktigt för den individuell kunskapsutveckling. Att betyg är ett ytterst viktigt verktyg för att följa och kommunicera elevers kunskapsnivå, vilket de påstår absolut inte skulle kunna fungera på ett annat sätt. Men vad har klasskamraters kunskapsnivå med den egna kunskapsutvecklingen att göra, och varför är det en rättighetsfråga?

Jag har verkligen svårt att förstå varför det skulle vara relevant för mig eller elever generellt vilken nivå  klasskamrater har, och varför skulle det vara utvecklande att tävla med dem? Idag läser jag visserligen på en folkhögskola där vi inte har betyg, flummigt skulle någon säga, men det är ju kunskapen som är i fokus. Självfallet måste vi elever uppnå en nivå som är godtagbar, men varken att uppnå den nivån eller hur bedömningen sker handlar om rättvisa emot klasskamrater.

Tidigare har jag hört forskare som hävdar att vårt betygssystem är 3-dimensionellt; dels är det idag ett verktyg för att kommunicera kunskapsutveckling, det används även för att sortera sökande och verka som konkurrensmedel för sökande till högskola och som många av oss vet - att det handlar om fjäsk och inställsamhet mot läraren. För mig är det helt uppenbart att ett system med så många olika användningsområden, som ibland kan vara motstående, inte är ett bra system. Vi måste komma fram till vad vi  vill få ut av ett betygssystem om vi minsann ska ha ett. Annars kanske vi borde prata mer om vad skolan har för uppdrag.

För att sätta det hela i relation till vardagen skulle jag också vilja nämna något jag fick höra under Teckenspråkskonferensen som hölls samma dag i Örebro. Att sprida teckenspråket som ett modernt språk är något som döv rörelsen jobbar med väldigt hårt, men de stöter på ett problem i skolorna. Att teckenspråket betygssätts. Problemet är att många elever väljer bort en chans att lära sig ett fantastiskt språk då de är rädda att förstöra sitt betygssnitt då de inte är säkra på att kunna prestera höga betyg. De väljer hellre "säkra" ämnen för att få ett högt snitt.

Det är ett tydligt exempel på hur betygen är kontraproduktiva i att få eleverna att ta sig an utmaningar och att det i dagens skola verkligen inte är kunskapen som är i fokus. Jan Björklund kallar det kunskapsskola, men jag håller verkligen inte med..

Det är mycket viktigare att börja prata om alternativen. Att saker inte måste vara på ett sätt, vi alla måste börja tro på människan som en nyfiken varelse som vill lära sig och att det inte är kopplat till att vara bättre än klasskompisen. Vi måste få skoldebatten att handla om riktiga rättigheter som medbestämmande och inflytande. Betygsfrågan måste ersättas med en debatt om hur vi minskar de stora elevgrupperna och låg lärartäthet. Fokus måste flyttas från de ytliga och närmast estetiska diskussionerna till hur vi ska kunna få en skola som inspirerar elever och får dem nyfikna på att lära sig mer. Jag tror inte betyg är rätt sätt.

Eleverna äger skolan!

Veckans stora fråga har varit om  främlingsfientliga partier verkligen ska bjudas in till skolor och debatter.  I veckan rapporterade bland annat P4 Örebro från en debatt på Alléskolan i Hallsberg dit SD (Sverigedemorkaterna) varit inbjudna och Ung Vänster därför avböjde som protest. Att samtliga partier bjuds in till debatter är ingen självklarhet längre.

I vissa kommuner och på vissa skolor förbjuds samtliga politiska partier att komma till skolan, detta efter att JO (Justitieombudsmannen) yttrat sig negativt kring hur skolledningen på en skola valt att bjuda in olika partier men inte SD. Det har alltså blivit en diskussion om politiska partier överhuvudtaget har rätt att få komma till skolan och om skolan verkligen är en offentlig plats.


Det är väl ungefär där jag tycker debatten bör ligga, har politiska partier verkligen rätt att komma?

Även jag motsätter mig såklart tanken på att stänga ute partier. Och framför allt tanken på att låta rektorer göra det. Men om eleverna på en skola inte vill ha några partier där, oavsett anledning,  så har de rätt att slippa det. 

Det är otroligt viktigt att lyfta elevperspektivet här. Det bör inte bara vara skolledningen som avgör vem som får eller inte får komma. Att eleverna får rätt att bestämma över sin skola bör vara en självklarhet. Skolan bör kanske inte ses som en offentlig plats, utan den bör främst ses som hem eller plats för arbete för eleverna.


En debattartikel i Sydsvenskan från tidigare i veckan, skriven av Maria Ferm (Grön Ungdoms språkrör) och Mats Pertoft (Miljöpartiets skolpolitiska talesperson) pratar om att skolor borde vara tvugna att ta emot samtliga politiska partier. Jag håller nödvändigtvis inte med, men fokus bör inte som idag ligga på att släppa in främlingsfientliga partier eller inte. Frågan bör vara vem bestämmer, och svaret på detta bör enligt mig vara att det bör eleverna göra!

Att träffa elever är bland det roligaste som finns, att bokborda och ta debatter gör politiken levande. Men för mig går alltid elevperspektivet före min chans att värva medlemmar eller ragga röster.